OR

Op de basisschool zitten kinderen vanaf 4 jaar. Hun ouders hebben voor de kinderen een school uitgekozen. Wat is nu de positie van de ouders in de school? Allereerst worden de ouders van schoolgaande kinderen automatisch lid van de ouderraad. Daarvoor betalen zij, vrijwillig, een jaarlijkse bijdrage.

De ouderraad heeft een bestuur. Het bestuur van de ouderraad organiseert de ouderhulp binnen de school. Zij werkt volgens een reglement dat notarieel is vastgelegd. In dit reglement staat bijvoorbeeld beschreven op welke wijze er nieuwe bestuursleden kunnen toetreden en dat er jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de bestede middelen.

De ouderraad organiseert diverse feestelijke activiteiten binnen de scholen. Hiervoor worden jaarlijks werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen werken volgens het 7 stappenprotocol.

De regie ligt bij school. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardig! Ouders en leerkrachten hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Er is ruimte voor innovatieve ideeën. We zoeken naar win-win oplossingen.

7 Stappen Protocol

Stap 1: Werkgroep wordt bij elkaar geroepen door contactpersoon van de OR.
Stap 2: Het draaiboek wordt bekeken en verwachtingen worden naar elkaar uitgesproken.
Stap 3: Brainstormen/ voorstel formuleren
Stap 4: Plan van aanpak/ taakverdeling/ tijdspad/ vervolgafspraken plannen
Stap 5: Voorstel inbrengen in teambijeenkomst (zie rooster)
Stap 6: Voorstel (eventueel aangepast) uitvoeren
Stap 7: Evaluatie (schriftelijk inventariseren en terugkoppelen naar team en OR). Draaiboek (aanpassen en digitaal opslaan)